Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a continuació s’indica la política de privacitat de les dades personals que hagin estat facilitades a l’ ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA a través de qualsevol mitjà, incloent el format en paper o electrònic:

1. Qui és el responsable de les dades personals facilitades?

 • IDENTITAT: Associació Cultural i Social Bac de Roda
 • CIF: G65543209
 • ADREÇA FISCAL: C/ BAC DE RODA 101, INT – 08005 Barcelona
 • SEU SOCIAL: Camí Antic de València, 96-116 – 08005 Barcelona
 • TELÈFON: 933032447
 • CONTACTE: entitat@acsbacderoda.org

2. Per a quines finalitats s’empraran aquestes dades i durant quant temps?

2.1 Objectiu
La informació facilitada té per objecte gestionar amb èxit la relació existent entre el Responsable del Tractament i la persona interessada (usuari/a), així com també l’exercici dels drets i obligacions que se’n deriven de la seva relació amb l’entitat. Els tractaments que podem fer són:

 • enviar informació directament relacionada sobre l’activitat/projecte en què l’interessat està subscrit, pels diferents mitjans de comunicació sol·licitats (correu electrònic, telèfon fix, telèfon mòbil)
 • gestionar la seva participació en un projecte i/o prestar el servei que ens ha sol·licitat

Sota consentiment explícit, també serviran per informar sobre les activitats i projectes que l’entitat i el Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou (en tant que gestors d’aquest equipament) desenvolupen i retenen d’interès. Per exemple: cursos i tallers, dates d’inscripció, activitats culturals i de lleure, programes de voluntariat o altres informacions que puguin ser d’interès etc. Els tractaments que podem fer són:

 • enviar el butlletí/agenda d’activitats via correu electrònic
 • invitacions a actes i esdeveniments
 • sol·licitar la participació en activitats puntuals

Les dades facilitades només s’utilitzaran de manera anònima amb finalitat estadística. En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per altres fins dels descrits anteriorment, s’informarà i es demanarà el consentiment explícit a la persona interessada de la nova finalitat als efectes que presti el seu consentiment.

Als efectes de complir el principi establert a l’article 5.1 lletra d) del Reglament anteriorment citat, la persona que facilita les dades garanteix que les mateixes són veraces, exactes i actuals, responsabilitzant-se de qualsevol inexactitud que pogués existir i obligant-se a comunicar al Responsable de Tractament qualsevol modificació que es pogués produir per tal de donar compliment a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat.

2.2 Durada
Les dades proporcionades es mantindran mentre existeixi una relació entre el responsable del tractament i l’usuari/a interessada, o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals (5 anys).

3. Quina és la legitimació de les meves dades?

La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA és el consentiment exprés de la persona interessada.

4. Qui tindrà accés a les meves dades personals?

Només les persones encarregades del tractament dins de l’entitat. A més, les dades facilitades no seran cedides a terceres persones, llevat els següents supòsits:

1) consentiment exprés de la persona interessada;
2) finalització del conveni de gestió ciutadana establert amb l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió de l’equipament, organisme que seria el receptor de dites dades si existís requeriment legal o administratiu amb la finalitat de mantenir la relació existent;
3) qualsevol altre requeriment legal.

Qualsevol altre finalitat haurà de ser degudament informada.

5. Quins drets tinc?

Qualsevol persona (o el seu representant legal) pot exercitar davant l’ASSOCIACIÓ els següents drets que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades, que seguidament s’indiquen.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a l’entitat, a l’adreça de la seu social indicada a l’apartat “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT” o bé a través d’un correu electrònic a: entitat@acsbacderoda.org. Per a l’exercici d’aquests drets, la persona sol·licitant haurà d’acreditar la seva identitat, ja sigui amb el seu DNI o el NIE corresponent.

Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a 28001 – Madrid, carrer Jorge Juan, 6 (més informació a www.agpd.es).

5.1 Dret a la portabilitat
Dret de la persona afectada (o els seus representants legals) a rebre una còpia de les dades de l’ASSOCIACIÓ en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica; que els podrà transmetre a una altre responsable.

5.2 Dret de rectificació
Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o a completar les dades errònies.

5.3 Dret de supressió
Dret de la persona interessada a obtenir la supressió, sense dilacions, de les seves dades personals quan, entre d’altres causes, ho sol•liciti la persona afectada.

5.4 Dret d’oposició
Dret de la persona interessada a que les seves dades no siguin tractades o que es cessi en el seu tractament de les dades facilitades.

5.5 Dret de limitació
Dret de la persona afectada a que les seves dades siguin tractades únicament amb una finalitat concreta.